A chairde,


Tá alán rudaí iontacha deasa ar siúl sa scoil faoi láithir agus eagla orm nach bhfuil fhios ag cuid agaibh mar gheall orthu!


Táimid ag bailiú na dearbháin / greamacháin ó ALDI chun Pól Ó Cónaill a clúdach. Faraoir mór nach bhfuil ALDI againn i gCionn tSáile ach má tharlaíonn sé go mbíonn sibh ann ag siopadóireacht in áit éigin eile bheadh sé iontach iad a fháil sa scoil. Mar a deireann siad “If you’re not in, you can’t win!”


Tá R5 & R6 chun díriú speisialta ar innealtóireacht VEX Robotics i mbliana. Tá cnuasach áitiúl déanta againn le Phobalscoil Chionn tSáile agus Scoil Naomh Eltin chun an tairbhe is mó a bhaint amach d’ár bpáistí. Toisc go bhfuilimíd i gcnuasach áitiúl is féidir linn tairbhe a bhaint as deontas agus aithne a cur ar ár gcomharsain!


Tá cló-scríobh á tosnú i ranganna 3-6. Beidh cuntas Typing.com ag gach páiste sna ranganna sin agus an cuspóir atá leis ná go bhfoghlaimeoidh gach páiste cló-scríobh tadhall nó “touch typing” a dhéanamh ar a dtoil sara imíonn siad ón nGaelscoil. Tá R3 & R4 chun díriú ar códáil chomh maith i mbliana. Táimid chun slad mór airgead a chaitheamh ar fhearas códáile & beidh ár n-iPads in úsáid do seo chomh maith.

Ar an iomlán táimid chun ár bhfoghlaim digiteach a fhorbairt i mbliana agus as seo amach.


Déanaimíd iarracht ár bpáistí R6 a ullmhú don mheánscoil gach bliain. De gnáth deanaimíd na rudaí i dtreo deireadh na mbliana ach i mbliana táimid ag tabhairt faoi níos luaithe. Chuireamar tús leis ar an Máirt seo chaite (17.09.2019) le cainteoir ó chomhlacht ón Astráil -> Unleashing Personal Potential -> www.unleashingpersonalpotential.com.au . Díríonn siad ar scileanna ceannaireachta, growth mindset, grit and mental wellbeing. Bhíos an-tógtha leo agus dar le múinteoir Aodán gur bhain na páistí an-taitneamh agus tairbhe as. Is sinne an chéad scoil in Éireann a thug cuireadh dóibh teacht anuas. Tá an t-ádh linn go bhfuil sé de mhaoin againn rudaí iontacha mar seo a cur ar fáil d’ár bpáistí. Táim dóchasach go mbeidh torthaí le feiscint tríd an bhliain. 


Tá boird picnic nua ceannaithe againn dos na páistí sa chlós. Is de bharr ár gCoiste na dTuistí iontach gníomhach gur féidir linn rudaí breise deasa a cheannach dos na páistí. Go raibh maith agaibh uile a bhí pairteach ins na gníomhaíochtaí éagsula nó a cheannaigh cácaí sna díolacháin cácaí éagsúla a bhí ar siúl anuirigh. Ar an nóta sin taimíd ag lorg/ ag iarraidh ar tuismitheoirí nua le bheith pairteach i gcoiste na dtuistí scoile chun a bheith i bhfeighil ar gníomhaíochtaí éagsúla. Má tá suim/ am agat téir i dteangbháil le do ionadaí ranga/class rep. Tá fhios agam go mbíonn siad de shíor ag lorg tacaíochta agus cabhair ó na tuistí éagsúla.


Sin sin go fóill! Tús maith, leath na hoibre & táimíd atr éis tús iontach a cur leis an bliain scoile cheanna féin!


Príomhoide Sinéad

Dear parents,


There are a lot of wonderful things happening at school at the moment and I’m afraid that some of you don’t know about them!


We are collecting the stickers from ALDI to cover Paul O Connell. Unfortunately we don’t have ALDI in Kinsale but if you happen to be shopping in an ALDI somewhere else, it would be great to get the stickers in school. As they say “If you’re not in, you can’t win!”


5th and 6th Class are going to focus on VEX Robotics Engineering this year. We have formed a local cluster with Kinsale Community School and Scoil Naomh Eltin to get as much benefit as possible for our children. As we are in a local group, we can benefit from grants and get to know our neighbours!


Typing is to start in 3rd to 6th Class. Each child in these classes will have a Typing.com account and the aim is that each child will learn how to “touch-type” before they leave the Gaelscoil. 3rd and 4th Class are also going to focus on coding this year. We will be spending a lot of money on coding equipment and our iPads will be used for this also. Overall, we will be promoting our digital learning this year and from now on.


We try to prepare our 6th Class for secondary school every year. Usually we do this towards the end of the year but this year we are going to address it earlier. We started last Tuesday 17.09.2019 with a speaker from an Australian company -> Unleashing Personal Potential -> www.unleashingpersonalpotential.com . They concentrate on leadership skills, growth mindset, grit and mental wellbeing. You should take a moment to check out their website if you can! I was very taken by them and, according to Múinteoir Aodán, the children really enjoyed and got benefit from it. We are the first school in Ireland to give them an invitation to come. We are lucky that we are thinking of providing wonderful things such as this for our children. I am hopeful that the results will be seen during the year.


We have bought new picnic tables in the yard for the children. It is thanks to our active parents association that we can buy extra nice things for the children. Thanks to all of you who were involved in the various activities or bought cakes in the various cake sales that took place last year. On that note, we are looking for / asking new parents to be part of the parents association to be in charge of different activities. If you have interest / time contact your class rep. I know that they are always looking for support and help from parents. 


Sin sin go fóill, The year has gotten off to a flying start!